Wenbeleid peutergroep
Nieuwe kindjes komen voor de start van de opvangperiode 2 x wennen (tussen 09.00 en 11.30 uur). Dit wordt tijdens het intake-gesprek met de ouders/verzorgers besproken.
Na de 2 wen-momenten komen de kinderen tijdens de reguliere opvangtijden meedraaien. Natuurlijk mag hun knuffeltje met hun mee!
Indien een langere wenperiode nodig is, zal dit in overleg met de ouders/verzorgers plaats vinden.


Klachtenregeling

Motteheuvel is onderdeel van Kinderdagverblijf Vrijland. De medewerkers op de opvanglocaties doen er alles aan om ouders/verzorgers en kinderen een fijne, veilige en leuke opvangtijd te bieden.

Indien u klachten heeft, kunt u deze mondeling of schriftelijk kenbaar maken bij Michèle Peusen. Bij KDV Vrijland/Motteheuvel hanteren we een klachtenprocedure. Het klachtenreglement is in te zien op onze opvanglocaties en via het ouderportaal. Het staat beschreven in het pedagogisch beleidsplan.
Indien we er samen niet uit kunnen komen of mocht u het gevoel hebben dat u de klacht niet direct aan ons kunt melden, dan kunt u contact opnemen met De Geschillencommissie. Bij het klachtenloket Kinderopvang wordt geprobeerd om de klacht op te lossen door het geven van informatie, advies, bemiddeling en mediation.
De Geschillencommissie
Postbus 90600
2509 LP Den Haag
www.degeschillencommissie.nl


GGD inspecties

Om te toetsen of onze locatie voldoet aan de wet- en regelgeving en aan de kwaliteitseisen die worden gesteld aan kinderopvangorganisaties worden jaarlijks inspecties door de GGD uitgevoerd, zowel aangekondigd als ook onaangekondigd. De inspectierapporten zijn te vinden in het landelijk register kinderopvang (LRK) via deze link:

BSO Motteheuvel: klik hier

Peutergroep Motteheuvel: klik hier


Registratienummers Landelijk Register Kinderopvang

Peutergroep Motteheuvel: 237433163

BSO Motteheuvel: 175043711


Oudercommissie 

Volgens de Wet Kinderopvang is bepaald dat alle kinderopvangorganisaties een oudercommissie moeten hebben. Hiervoor zijn geïnteresseerde en gemotiveerde ouders nodig.
De leden van de Motteheuvel oudercommissie vertegenwoordigen o.a. de belangen van de ouders en kinderen binnen de opvang en bieden een adviserende rol ten aanzien van de kwaliteit binnen de opvang.
De oudercommissie gaat 2-3 x per jaar vergaderen.
Mocht u als ouder interesse hebben om deel uit te maken van de oudercommissie, neem dan contact op!

 

 

 
 
 
 
E-mailen
Bellen